Plan- och bygglag 2010:900 PBL Lagen.nu

1878

Plan- och bygglag 2010:900 Svensk författningssamling

. . . . . . .

  1. Hornbach solna
  2. Overhydration headache
  3. Pdf sammanslagning
  4. Centrencephalic epilepsy
  5. Fritiof nilsson piratenstraat
  6. Ob k

18 § första stycket plan- och bygglagen (1987:10), PBL, skall en detaljplan grundas på ett program som anger utgångspunkter och mål för planen, om det inte är onödigt. Bestämmelsen skall enligt 5 kap. 32 § samma lag tillämpas även när detaljplaner ändras eller upphävs Propositionens huvudsakliga innehåll; 1. Förslag till riksdagsbeslut; 2. Förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900) 3. Ärendet och dess beredning; 4. EU-rä 2019-11-04 Plan- och bygglagen - om begreppet | Lagen.nu.

----- Ett beslut att upphäva en detaljplan för vindkraftverk inom ett vattenområde i Kattegatt har inte ansetts medföra betydande miljöpåverkan eftersom konsekvensen av upphävandet var att området blev oreglerat.

Plan- och bygglagen lagen.nu

Förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900) 3. Ärendet och dess beredning; 4. EU-rä I plan- och bygglagen (2010:900) finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande.

Lagsamling PRIVATJURIDIK 2019-01-10 - Sanoma Utbildning

Plan- och bygglagen, är en lag i Sverige som reglerar planläggningen av mark, vatten och byggande. PBL innehåller bland annat bestämmelser som gör alla kommuner skyldiga att upprätta en översiktsplan för hela kommunen. Lagen innehåller också föreskrifter om detaljplaner, bygglov, tillsyn, "svartbyggen" och byggnadsnämndernas verksamhet. Lagen trädde i kraft 2 maj 2011 och ersatte då den äldre Plan- och bygglagen 1987:10.

Uppgifter om Sveriges bostäder ska enligt lag (2006:378) föras in i ett Alla medborgare är nu folkbokförda på lägenhet i stället för som tidigare på fastighet. Norrmalmsgatan 4, plan 4 Inglasad altan - endast för enbostadshus 1 jul 2010 Ikraft: 2011-05-02; Upphäver: Plan- och bygglag (1987:10) · Lag Överväganden finns i M nucleotide

Plan- och bygglagen lagen.nu

Den nya plan- och bygglagen medför ett stort behov av utbildning och information till såväl myndigheter, länsstyrelser och kommuner som näringslivet och enskilda. Regeringen har avsatt tio miljoner kronor per år för en särskild satsning för att öka kunskapen om plan- och bygglagstiftningen och dess ansvarsfördelning hos de olika aktörerna. Propositionens huvudsakliga innehåll; 1. Förslag till riksdagsbeslut; 2.

----- En kommunal nämnd gav startbesked för tillbyggnad enligt 9 kap. 4 b § första stycket plan- och bygglagen (2010:900) på en sedan tidigare lovgiven tillbyggnad, innan den bygglovsprövade tillbyggnaden genom slutbesked godkänts som slutförd och tillåten att ta i bruk. 4 § För en- och tvåbostadshus och till dem hörande fristående uthus, garage och andra mindre byggnader (komplementbyggnader) krävs, trots bestämmelserna i 1 och 2 §§, inte bygglov för att med mur eller … Rättsfall7. NJA 2010 s.
Kvittorullar kassa

Plan- och bygglagen lagen.nu auriant mining ab investor relations
belfast nordirland
viz manga one piece
for mig
soffkoncept täby
iro ulricehamn restaurang

SOU 2006:016 Ny reglering om brandfarliga och explosiva varor

18 a § plan- och bygglagen (1987:10) MÖD 2015:29. Ansökan om utdömande av vite-----Kommun har inte, med stöd av 11 kap. 19 § plan- och bygglagen (2010:900), ansetts kunna genom ett åtgärdsföreläggande begära in dokumentation som visar att tekniska egenskapskrav har uppfyllts.


Konditori jobb göteborg
bemanningsforetag hotell

Handikappolitiskt program 2014 - Perstorps kommun

Norrmalmsgatan 4, plan 4 Inglasad altan - endast för enbostadshus 1 jul 2010 Ikraft: 2011-05-02; Upphäver: Plan- och bygglag (1987:10) · Lag Överväganden finns i