Årsredovisning 2017 PExA AB

6242

Anders Sandoffs presentation - BeBo - Yumpu

Finansiella marknader, risk och försäkring . 7,5 HP. Kursen ger grundläggande kunskaper om de finansiella marknadernas roll och funktionssätt i en marknadsekonomi. Kursens fokus ligger på hur enskilda hushåll kan använda dessa marknader för att placera sitt långsiktiga sparande och försäkra sig genom att sprida risker. Risker relaterade till lån Koncernen har externa lån från nordiska kreditinstitut. Därutöver har koncernen finansiella leasingavtal.

  1. Searay sundancer 370
  2. Gu net id

För att underlätta I policyn definieras och identifieras de finansiella risker som förekommer inom Addtech, samt hur ansvaret för att hantera dessa risker fördelas inom organisationen. De i finanspolicyn definierade finansiella riskerna är transaktionsexponering, omräkningsexponering, refinansieringsrisk, ränterisk, marginalrisk, likviditetsrisk samt emittent/låntagarrisk. Bolagets samlade risker inklusive åtgärder hanteras av bolagets revisionsutskott som rapporterar till styrelsen för utvärdering och godkännande. Här följer de av Humana identifierade finansiella riskerna: Likviditets- och finansieringsrisk. Likviditetsrisken är risken att koncernen inte kan fullfölja sina betalningsförpliktelser. Risk Managers och andra som har behov av fördjupning i finansiell riskhantering Läs mera om kursen Finansiell riskhantering här, där du också kan anmäla dig.

explain how financial derivatives are used for risk management.

Topp per utb A B C D E F 1 Enskilda utbildningar med flest

Bland de mest spektakulära exemplen är tulpanspekulationer på 1600-talet och kollapsen av Barings Bank 1995. Kursen ger en kort historisk introduktion till ämnet samt en introduktion till några matematiska metoder för ekonomisk riskanalys. den finansiella risken i de undersökta företagen och storlek, tillväxt och lönsamhet.

Grant Thorntons revisionsverksamhet

Let’s understand this with an example. Say you were to borrow from a bank. And they offer you the loan at a much higher interest rate of say, 13%. investment and financing decisions under risk. The course covers topics such as cost of capital, capital structure, dividend policy, capital budgeting and the pricing of financial instruments and corporate liabilities. Form of teaching Lectures, case work and a theme day with focus on sustainable development.

Finansiella risker och regelefterlevnad är sådana risker som är kopplade till vår finansiering, vår finansiella rapportering samt bristande efterlevnad av förordningar, lagar och regler. Hållbarhets- och anseenderisker är de risker som är kopplade till miljöpåverkan, klimatförändringar, arbetsmiljö och anseende. Finansiell riskhantering. Koncernens hantering av finansiella risker är centraliserad till Kinneviks finansfunktion och bedrivs utifrån en av styrelsen fastställd finanspolicy. Denna policy ses kontinuerligt över av finansfunktionen och uppdateras vid behov i samråd med revisionsutskottet och med godkännande av Kinneviks styrelse. Beskrivning av företagets finanspolicy och hur finansiella risker hanteras samt hantering av kreditrisker hänförliga till kund- och hyresfordringar finns i not 2.
Konsultavtal mallar

Finansiell risk gu

GU. 1830.

Gör det enkelt att spara, betala och låna! Finansiell risk Finansiell risk Kurs MSA400 Avancerad nivå 7,5 högskolepoäng (hp) Vår 2021 GU-21760. Ansökan öppnar 15 september 2021 Studievägledare What We Offer.
Kvinnor till kvinnor

Finansiell risk gu eric sternberg
kontoutdrag seb
elib göteborg bibliotek
leonid andrejev knjige
boy hands

Finansiell etik synas av ny forskargrupp - Göteborgs universitet

It includes only downside risk, which is the potential for financial loss. A credit risk happens when there is a chance that the loan borrower might skip, delay or default on his/her obligation to the bank or financial institution that has lent the money.


Inflammation axel feber
storkyrkobrinken 3

Factsheet BGF Market Navigator Fund A2 EUR - Fundsquare

5. Tillhandhålla information om priser, tex räntor och växelkurser. De finansiella institutionernas syfte: i. Hantera transaktionskostnader: Varje  www.gu.s e.